ALEXANDER RABENGRUBER (2015)

An Energy Production Technology Assessment for Smal and Medium Sized ProjectsSchwerpunktbereich(e):Nachhaltigkeitsmanagement
Erstbetreuer:Prof. Hubert Biedermann
Zweit-Begutachtung durch:Prof. Herbert Hofstätter (MU Leoben)⇐ [Zurück]